دردونه ها

تولدچهارسالگی ترانه

ازاونجایی که تواین سه سال یه تولدآنچنانی واسه ترانه نگرفته بودم دوست داشتم تولدچهارسالگیشوخیلی باشکوه برگزارکنم...... مخصوصااینکه عضومامی سایت شده بودموکلی ایده واسه تولدش داشتم.خلاصه ازتابستون شروع به برنامه ریزی کردم.شهریورماه هم ازتهران وسایل تزییناتوخریدم ولباس زنبوریشم دوختم .اماافسوس که ازسرنوشت آگه نییم. اواسط مهربودکه متوجه شدم خشکی ودردگردنم مربوط به اسپاسم نیست بلکه دیسکه.بعدش سخنان ناامیدکننده دکترها:بادستات نبایدکارکنی,حتی دستتونبایدبالاببری,ظرف نبایدبشوری,شنانبایدکنی.....خلاصه بایدسرتوبذاری وبمیری.این درحالی بودکه به صورت جدی تصمیم به ادامه تحصیل گرفته بودوبدترازاون یه عینک شنای حرفه ای خریده بودم تواین اوضاع کارگرم گیرم ن...
28 اسفند 1392

چهارسالگی ترانه

خداجونم ممنون بابت این دخمل ناز.امروز28بهمن سال92 هست صبح سرکاررفتم اومدم وسایل ترانه روجمع کنم که دیدم.......... خودش همه چیزاشومرتب جمع کرده گذاشته روی صندلی.ازکیف وجامدادی ودفترنقاشیش تاپالتووکلاه وجوراب و حتی بلوزی کهاین هفته فقط توی مهدمی پوشید.قربونش برم   ...
28 بهمن 1392
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به دردونه ها می باشد