دردونه ها

شب گست به خیر!!!!!!!!!!!!!

ترفندهاوشعارمحمدکارگرافتادودربهمن سال87من باردارشدم. علیرغم کلیه توصیه های کارشناسانه مبنی براینکه به کودک باتوجه به کم طاقتیش بارداری رواعلام نکنیدمن برای خلاصی ازنظرات منفی دیگران وشعاروترفندهای محمددراین خصوص خیلی ودخبربارداریموبهش دادم. وبدین گونه بودکه خودم روبایک سری سوالات جدیدمثل چندروزدیگه نی نی میادوپس کی دیگه نی نی میاد بامن فوتبال بازی کنه و....گرفتارکردم. شبهاهم قبل ازخواب بامحمدکلی مراسم داشتیم.درابتداحسابی شکمموبوس می کردکه البته قلقلک آوربودوتحملش سخت ولی به خاطرمحمدسعی می کردم تحمل کنم.بعدباگفتن "نی نی شب گست به خیر"یا"نی نی شب oat  به خیر"به اتاقش می رفت ولی بعد5 دقیقه برمی گشت وهمه مراحل مذکور رومجدداتکرار میکرد....
9 خرداد 1392

چراماسه تاییم؟

من همیشه قصدبچه دوم روداشتم ولی شرایط جورنمی شدمشکلات اول زندگی وبعدساخت خونه.تااینکه محمدبه مدرسه رفت ودرهمون روزای اول متوجه شداکثرهمکلاساش خواهروبرادردارند...... واینگونه بودکه سوالی فلسفی "چراماسه تاییم؟"همیشه ودرهمه جاودرحضورهمه کس اززبانش جاری بود.این سوال باعث تحریک دیگران برعلیه من وباباش هم شده بود.اوج این تحریکات زمانی بودکه دوستان واقوامی که برای دیدن خانه جدیدمی آمدندمی خواستندبه خانه خودشان برگردندکه بامخالفت محمدبه شکلهای مختلف ازجمله بستن درخروجی وایستادن جلوی دروحتی قایم کردن کفشاشون والتماس واسه اینکه کمی بیشتربمونن مواجه می شدندکه درحین ممانعت ازخروج آنهاشعار"چراماسه تاییم"راتکرارمی کردواین مهمانان گرامی ضمن تاکیدبرتنهایی ...
9 خرداد 1392
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به دردونه ها می باشد