دردونه ها

بچه هابخوابیدگیده(دیگه)

فکرکنم ترانه مادرسخت گیری بشه.همین الآنشم کلی به ماهاسخت می گیره عادت کرده همه کفشاودمپاییهارو توی جاکفشی بذاره واگه کسی اشتباها کفششوروی پادری بذاره کلی بهش دعواش میکنه :"لگا (نگاه)مامان،وای وای ،کفشاشوکجاگذاشته".توخوابوندن بچه هاش(عروسکاش)هم همینطوردقیقه وهرشب..... طی یه برنامه خاص اول رختخواباشونوباحساسیت زیادی کاملاصاف ومرتب پهن می کنه وبعدروشونوحسابی می پوشونه روشون  واونوقته که فرمان "بچه هابخوابیدگیده"روصادرمیکنه.   اینم یه مادرمهربون که داره روی بچشومی پوشونه: وشمادرعکس زیرآرامش رودرچشمای این بچه می بینید: ترانه به خداعاشقتم. خدایابه هرکی دخترنداره 10تاازاینابده ...
10 مرداد 1392

کلاسای ترانه

تصمیم گرفتم تابستونی محمدروکلاس ریاضی پایه ششم بذارم بلکه پایش قوی بشه ترانه که کلاس (یابه قول خودش مدرسه)محمدرودیدشروع کردبه بهانه گیری واسه رفتن به مدرسه.... این طوربودکه اسمشوتوکلاس ژیمناستیک ونقاشی توی یه مهدنزدیک خونمون نوشتم. روزاولی که ازکلاس نقاشی اومدتمام برگای دفترنقاشی تازشوپرکرده بودازآدمای پادراز.نه تنهاتوجهی به سرمشق معلم نکرده بودبلکه حسابی بامدادسیاهش اونورنگ ومحوکرده بود. روزای دیگه هم به همین منوال.کاری به کارمربیش نداشت فقط آدمای پادراز . هرروزکه کلاس میرفت چندتایی مدادجامیذاشت. اینم هنرمندکوچولودرحال انجام تمرینات منزل:     وحالا چندتاازآثارهنری ارایه شده توسط ترانه بانو:   نام اث...
10 مرداد 1392

روزه به سبک ترانه

این روزای ماه رمضون اگه غذایی درست کنم که به مذاق خانم خوش نیادیعنی کلاغذاهایی که توشون گوشت حالابه هرشکل ممکن نباشه که فقط اونوبخوره میگه من روزه ام ولب به اون غذانیزنه ...
6 مرداد 1392

علم غیب

فکرمی کنم درنظربچه هام جایگاه رفیعی دارم.چراکه حتی ازم انتظارعلم به غیب روهم دارن هرچندممنونم ازشون به خاطراین نگرشی که به من دارن امایه خورده گاهامشکل زامیشه مثل این مورد... سرمیزنهارترانه که تازه ازمهداومده بودپرسید:"مامان اون کارتونه چی بودتوی مهدنشون دادن؟" ومن فی الفوراسم هرچی کارتون بلدبودم روگفتم ولی هرچه بیشتراسم می بردم فقط منجربه فریادهای بیشتروخودزنیهای بیشترش میشد(بامشت روی زنوهاش می کوبید)ودرنهایت هم بی خیال غذاشدوکلی هم به من بدوبیراه گفت وغذانخورده پاشدرفت. کاش خدابه همه مادراعلم غیب عطامی کرد.آمین     ...
6 مرداد 1392
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به دردونه ها می باشد