دردونه ها

کتابهای موردعلاقه محمد

محمدبه ناشرای کتابهای لازم یاموردعلاقش خیلی علاقمندبودوسعی می کردباپاره کردن کتاب وخریدمجدداوناحسابی ازشون تشکرکنه..... مادرجان  سالهای عمرشوصرف حرفه شریف معلمی کرده بودوانصافاخیلی هم بیش ازوظیفش دراین راه مایه گذاشته بودبطوری که هرسال یه سری کتاب داستان به نیت جایزه دادن به دانش آموزاش ازپول خودش تهیه می کردکهاونقداین کتابهازیادبودکه هرسال چندجلدزیادی میومد.این بودکه وقتی محمدبه دنیااومدمادرجان تقریبایه کتابخونه غنی به محمدهدیه داد.بین این کتابهامحمدبه"حسنی نگویه دسته گل"علاقمندشدوبقیه یاپاره شدن یابایگانیشون کردم.شعراین کتابوغلطوغلوط حفظ کرده بودوباصدا نازونازکش میخوند. بارهاکتابوپاره کرده بودوبه زحمت فراوان وپس از جستجوهای ...
25 اسفند 1391

اسباب بازی

تاسالهاپس ازتولدمحمدشعارم این بود: اگه می خوایدمامان بچه ای رواذیت کنیدواسه بچش اسباب بازی باتری خوربخرید مشکل هدیه های باتری داردوتابود: اول اینکه معمولاباتری همراه هدیه نبودوشوق وعجله بچه واسه بازی بااون باعث سرگشتگی های والدین می شد.اول بایدکل خونه رودنبال باتری گشت وبعدبه مغازه ها پناه بردوبسا بدکه این هدیه دیرهنگام به بچه داده شده باشد. ودوم اینکه معمولا سریعااین باتری هاتموم می شدوعلتشم شایداین باشه که معمولابچه ها این نوع اسباب بازی ها روحتی زمانی که به شکل دیگه ای سرگرمندخاموش نمی کنند. هنوزمحمد2سالش نشده بود که همه جای خونه مملوازباتری کهنه بود.وماتصمیم گرفتیم باتریهای قابل شارژودستگاههای شارژکننده باتری بخریم. محمدازعرو...
25 اسفند 1391

محمدبیزینس

مادرجان به عنوان سوغاتی واست یه اسکوترخریده بودوتوباهاش توکوچه هاعلاف بودی وگاهی سرازجاهای خطرناک درمی آوردی .اونودم درپارک می کردی ،دردیدعموم   یه روزصبح خوشحال وخندان اومد بالاسرمنوگفت:اشکوتلو به نون خشکی فلوختم 2000تومن. وبعدیه 200تومنی پاره پوره بهم نشون دادی واین اولین معامله پسرم بود.اسکوتری که مادرجان25000تومن خریده بودو200تومن فروخته بودوکلی ذوق می کرد.عموفرسام هم براساس همین معامله تاریخی بودکه اسمشوگذاشت:محمدبیزینس  ...
25 اسفند 1391

تولدی که یک هفته طول کشید

تولدیک سالگی یه تراژدی به تمام معناست.که معمولاخستگیش هیچوقت ازتن مامانابیرون نمیره. ولی سالهای بعدبچه هاعاشق تولدگرفتن میشن.محمد5ساله بودکه دی ماه تهران رفتیم.قبلش مادرجان بهش قول داده بودکه اگه بیادهرشب واسش تولدبگیره وای بودکه تمام یک هفته حضورمون تولدداشتیم.مادرجان شبی یک کیک درست می کردولی هدیه هاهمون قبلی هابودن وفقط هرشب بسته بندیشون فرق میکردواین قضیه داشت کم کم اعتراضتودرمی آورد.بعداازعکساش میذارم. ...
25 اسفند 1391

بستنی عروسکی

دهه 80 شاهدانقلابی درصنعت بستنی سازی ایران بودیم.سالهای قبل طعم بستنی هامحدودبه وانیلی وکاکایویی می شدوشکلشون هم  به کیم وقیفی ولیوانی محدود میشد.هرچندسالهاپیش اقدامات محدودی مثل تغییرشکل ظرف بستنی لیوانی به شکل زی زی گولو وتوپ فوتبال انجام شدولی تادهه 80خیلی حرکتهای جدی نداشتیم اینم بستنی زی زی گولوی زمان ما اولین بارمحمد توتهران بستنی عروسکی خوردوخیلی بهش مزه داد.اونوطی مراسمی می خورداول کلاهش بعدچشماش ودهنش.تعدادکمی ازمغازه هابستنی عروسکی داشتن.بایدخدابه دادمغازه دارهایی میرسیدکه بستنی عروسکینداشتن.چون محمدبا حالت دعواشروع می کردبه دادوبیداد: چرانداریدهیچی نداریدو.... ماهم مجبوربودیم کل شهرروبگردیم بلکه ازدست دادوبیدادای ...
25 اسفند 1391

کلاسهای آموزشی

نمی دونم من اینجوری فکرمیکردم یابقیه ماماناهم درموردبچه اولشون اینطورین.......... نمیدونم چراتوقعی که ازبچه اولم داشتم همیشه بیشترازسنش بودواین بودکه همیشه اونودرمعرض سرزنش وکوهی ازامرونهی هاوحتی آموزشهایی که هم زودهنگام بودندوهم مقبولش نبودن قرارمیدادم.اون روزافکرنمی کردم بعدهازمان زیادی واسه یادگیری داره وبه جای این آموزشهای اجباری بهتره بیشتردرکنارش باشمو باهاش بازی کنم.این واسه رشدشخصیتی وشناختیش وکسب مهارتهاش خیلی بهتره.میگن تجربه گرون به دست میاد.این تجربه به قیمت تبدیل پسرم به یه بچه پرخاشگر،ناراضی اززندگی ووابسته حتی درامورشخصیش به دست اومد.شایداین کلاس بردن وآوردنش واسه خودم هم سرگرمی شده بود..... محمدسه سالش بودکه کلاسهای آموزشی...
14 اسفند 1391

ماهی ای به نام بله!!!!

ماهی نگام نکن.مامان به این بله بگونگام نکنه.بخشی ازدیالوگ رایج بین محمدوپرت فیش..... عرض خونمون 5مربودواز4فضای تودرتوتشکیل شده بودکه به حیاط ودستشویی ختم میشدوبه قول پسرعموم برای دستشویی رفتن بایدمیرفتی خونه همسایه. یه هال کوچولوداشتیم که جفتش یه اتاق بی نوربودمن وبابا تصمیم گرفتیم این اتاقوبه هال اضافه کنیم .درراستای اجرای این پروژه باحداقل هزینه بودکه باباکلنگ به دست گرفت وافتادبه جون دیوار.بعدازپایین آوردن قسمتی ازدیوارسروکله یه ستون پیداشدوجل الخالق،خونه قدیمی ساز،دهنه5متر،این ستون اینجاچی میکنه؟ مجبوربه حفظ ستون بودیموواسه پرکردن حدفاصل اون بادیواردونظریه ارائه شد: ازطرف من اجرای شومینه وکلاس ازطرف بابا خریدآکواریم این بودکه ...
11 اسفند 1391

ویدیوهای موردعلاقه محمد

محمد1ساله بودکه موقع پخش پیامهای بازرگانی ازتلویزیون چهاردست وپاهم که شده خودشومیرسوندوبادقت تمام تبلیغاروبدون اینکه یه ثانیه ازشون چشم برداره نگاه میکرد.اینطوربودکه باباواسه سرگرم کردنش یه فیلم ویدیویی پیام بازرگانی پرکرد. بعدهاپای سیاه ساکتی هم به تلویزیون بازشدواینبارسی دی های اون بودکه اونوسرگرم می کرد.یه مدت بعد پلنگ صورتی.وبعدشرک .متاسفانه محمدازاونجایی که شرک روخیلی دوست داشت اونوالگوقراردادو... بعدورژنهای مختلف شرک 1و2و3زمانی که شرک میدید3سالوردکرده بودودرطول روز بارهااونونگاه میکرد.درهمین زمان عروسک شرکوخرشوگربه چکمه پوش وفیوناهم واردبازارشدندوماچندسری ازاین عروسکهاروبه اصرارتومیخریدیم.همه روجلوی خودش کنارتی وی میذاشت ومثلاوقتی ...
11 اسفند 1391
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به دردونه ها می باشد