دردونه ها

رفتیم سرخونه زندگیمون

بعدبیست روزکه ازتولدت گذشت باروبندیل روجمع کردیم تادیگه رفع زحمت کنیم وبریم خونه خودمون.   هنوزنرسیده یه عالمه خریدیکجا(طبق معمول)ومنم مشغول آماده سازی واسه فریزکردن. این دفع باسابق خیلی فرق داشت.تادست می بردم کاری انجام بدم توگریه می کردی.وای خداجونم چقدزندگی سخت شده بود. حالادیگه فهمیده بودم بچه داری باعروسک بازی خیلی تفاوت داره.این فکرمن بیشترمال این بودکه تونوه اول بودی ومن خیلی تجربه بچه کوچک نداشتم. داشتم واسه شام ماکارونی می پختم که مادرجان وبابایی وخاله مریم زنگ خونه روبه صدادرآوردن. کارای نیمه تماموتموم کردن وگفتن بیایددوباره برگردید.ومن هم ازخداخواسته برگشتیم واینبارتاچهلم موندیم.
13 بهمن 1391

نی نی وزنش کمترشد؟

بعدده روزکه رفتی بهداشت وزنت 3 کیلوشده بودواین یعنی نیم کیلوکم کردی خانم مامابه مادرجان گفته بودعلتش  تعریق یا خارج شدن ماده ی داخل روده هاست البته برای توکه تو سونا بودی  دلیل دوم محتمل تر بود. ...
13 بهمن 1391

نی نی زرد شد؟

ازروز سوم هرکه به دیدنم میومدتوجه منوبه یه نکته جلب می کردکه شایدمن خیلی متوجهش نبودم...... آخ که چقدمن جوجوش دوست دارم.مامان ازهمکاراش یادگرفته بودوواسه مهمونادرست می کردمن هم بامهمونا می خوردم وهم بدون اونا.بابا هم رفته بودازفروشگاه رفاه واسم کمپوت آناناس خریده بودونارگیل تازه.ماههای آخربارداریم بودکه یکی ازهمکارام گفت اگه می خوای بچت مثل دخترمن صبورشه خرمابخور.منم گردوروتوی خرما میذاشتم ومی خوردم. ازروزسوم به بعدزردی نی نی داشت بیشترمیشدحالاچشماشم درگیرشده بود.مادرجان وبابا بردنش دکتر.آزمایش بیلیروبین وبله.... ازاونجایی که دخترای همسایه های بغلی مامان اینا تازه زایمان کرده بودن ودختریکیشون زردی داشت وبستری شده بود وکلی باآمپول سوراخ ...
13 بهمن 1391

بچم سرمامی خوره!

اون وقتانمی دونستم چراوقتی کسی به دیدنم میومد سعی می کردفوری در بره..................... مادرجان واست دشک ولحاف پشم شیشه دوخته بودویه پتوی کاموایی هم واسه حمل ونقلت خریده بود. یادمه اول پتوکاموایی روروت می کشیدم  وبعد پشم شیشه روروش مینداختم وآخرسرهم ازپارچه کهنه که سوراخای بزرگی واسه نفس کشیدن داشت بهره برده وروی صورتت مینداختم .بخاری گازی هم روی بالاترین درجه روشن بودوفضایی که درت کرده بودم بی شباهت به سونای خشک نبودوبااین حال همش نگران این بودم که نکنه سرمابخوری.حالافهمیدی چراهیچ کس تحمل موندن توسوناروبیش از15 دقیقه نداشت.اونم توکه پسربودی وبه قولی خودت طبعت گرم.شایدعلت بی خوابیهات ازاین قبیل بی تجربگیهای من بود. تجربه ب...
12 بهمن 1391

نخستین روزهای زندگی

گرسنه بودی انگارعجله داشتی زودتربزرگ شی.درتمام لحظات سرتوبه سمت من می چرخوندی ودرحالیکه دهنت کج بودشیر میخواستی. یادمه دیگه طاقتم طاق شدوزدم زیرگریه،چون فکرمی کردم شیرم واست کافی نیست ازبابا خواهش کردم بره برات شیرخشک بخره.بابایی هم باهاش همراه شدورفتن داروخانه.ازاونجایی که بختت بلندبودیه خانم دکتراتفاقی اونجابوده ووقتی گفتگوی باباروبافروشنده داروخانه می شنوه بهشون میگه نه شیرخشک بهش ندیدهمون شیرمامانش کافیه. برگشتن دست خالی وتوهمچنان ..........
12 بهمن 1391

میرم به خونه

بعدازظهرفردای تولدت باماشین دایی محمدرفتیم خونه بابایی.تااون موقع نمی دونستم چقدردست اندازهای خیابوناواسه آدمای مریض وحشتناکن.ازهرکدوم که ردمی شدیم انگارشکمم پاره می شدوروده هام میریخت بیرون،آخ اگه من شهرداربشم..... توبیمارستان که بودیم خاله زری ودایی امین پولاشونوروهم گذاشته بودن وواست یه موش پارچه ای خاکستری که پاش شکسته بودخریدند وآوردند.خاله زری گفت سالمش ارزونتربوده جریانوپرسیدیم ،فروشنده گفته آخه این واسه پاش خرج شده.
12 بهمن 1391

من اومدم

لرزداشتم سرماتامغزاستخونم فرورفته بودبه همه التماس می کردم"سردمه"وقتی کامل به هوش اومدم... چندتاپتوروم بود.صدای گریتوشنیدم.انگارگریه های خودم بودکه ازاون حنجره ضعیفت بیرون میومد. مادرجان آوردت که ببینمت.اصلاشبیه اون چیزی که تودوران بارداری تصورشومی کردم نبودی.توتصورات من یه بچه شش ماهه تپل وسفیدبود،اماتوخیلی کوچولو بودی وازاثرموادبیهوشی سیاه شده بودی. 3.5کیلوگرم وزن داشتی و49سانت قد.اونقدگرسنه بودی که یه گاوو می خوردی.افتادی به جون سینه های من وچه دردی داشت .همون اول کاری زخمی پخمیم کردی رفت پی کارش. فرداکه دکتراومددیدنم گفت:این ازالآن اینجوریت کرده خدابه دادت برسه. اذان ظهربودکه به دنیااومدی.وتاصبح نخوابیدی .بااینکه اتاق خصوصی بودص...
12 بهمن 1391

حالامنم میتونم بگم به جون بچم

وقتی بچه نداشتم همکاراموکه می دیدم به جون بچشون قسم می خوردن دلم قیلی ویلی می رفت که کاش منم می تونستم یه روزیه همچین قسمی  بخورم .ولی بعداهیچوقت اینکارونکردم یعنی هیچوقت نتونستم سرجون توقمارکنم
12 بهمن 1391

گل پسرم داره میاد

17 دی سال 80یه روز برفی بی سابقه توتاریخ خرم آباد بود. ساعت 9 صبح من وباباومادرجان ساکتوبرداشتیموراهی بیمارستان ایران شدیم. دیگه طاقتم واست طاق شده بود.دوست داشتم زودتربغلت کنم.شب قبلش قنداق فرنگیتوجفتم خوابونده بودم. اولین لباست یه ست بافتنی سفیدبود که روش پیچهای خوشگلی بافته شده بودومادرجان به عنوان سیسمونی برات خریده بود. نمی دونم چرادوست نداشتم اونوتنت کنم.کلادوست نداشتم لباس این دنیایی بپوشی. بعدکارای معمول قبل عمل راهی اتاق عمل شدم.خداییش ازاونجایی که اولیین جراحیم بودگفتم بعدبیهوشی به خواب میرم وبعدش راحت وبی دردبیدارمی شم ویه پسرحدوداشش ماهه(تصوری که ازنوزادداشتم)که درحدیه عروسک بی زحمت ومطیعه روبغل می کنم. وقتی خانم جراح(...
12 بهمن 1391
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به دردونه ها می باشد